Русенски университет “Ангел Кънчев”
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

КОНСПЕКТ

Група А

 1. Векторна алгебра и приложения в геометрията.
 2. Уравнения на права и равнина.
 3. Квадратични форми. Уравнения на криви и повърхнини от втора степен.
 4. Матрици, детерминанти, системи линейни уравнения.
 5. Крайномерни линейни пространства. Евклидови пространства.
 6. Линейни оператори: собствени стойности и вектори, диагонализация и приложения.
 7. Полиноми с цели, реални и комплексни коефициенти.
 8. Групи, пръстени, полета.
 9. Функции на една реална променлива: непрекъснатост, диференцируемост, основни теореми на диференциалното смятане.
 10. Неопределени, определени, несобствени интеграли и приложения.
 11. Интеграли зависещи от параметър.
 12. Числови редици и редове. Редици и редове от функции.

Група Б

 1. Векторна алгебра и приложения в геометрията.
 2. Уравнения на права и равнина.
 3. Уравнения на криви и повърхнини от втора степен.
 4. Матрици, детерминанти, системи линейни уравнения.
 5. Полиноми с цели, реални и комплексни коефициенти.
 6. Числови редици.
 7. Функции на една реална променлива: непрекъснатост, диференцируемост, основни теореми на диференциалното смятане.
 8. Неопределени, определени интеграли и приложения.
 9. Интеграли зависещи от параметър.

Група В

 1. Уравнения на права и равнина.
 2. Криви от втора степен.
 3. Матрици, детерминанти, системи линейни уравнения.
 4. Полиноми с цели и реални коефициенти.
 5. Числови редици.
 6. Функции на една реална променлива: непрекъснатост, диференцируемост, основни теореми на диференциалното смятане.
 7. Неопределени, определени интеграли и приложения.
 8. Комбинаторика.
За контакти: гл. ас. д-р Илияна Раева 082/888 606, e-mail: iraeva@uni-ruse.bg
                           гл. ас. д-р Мая Маркова 082/888 424, e-mail: mmarkova@uni-ruse.bg